ProteoWizard
BinaryDataEncoderTest.cpp
Go to the documentation of this file.
1 //
2 // $Id: BinaryDataEncoderTest.cpp 4129 2012-11-20 00:05:37Z chambm $
3 //
4 //
5 // Original author: Darren Kessner <darren@proteowizard.org>
6 //
7 // Copyright 2007 Spielberg Family Center for Applied Proteomics
8 // Cedars Sinai Medical Center, Los Angeles, California 90048
9 //
10 // Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
11 // you may not use this file except in compliance with the License.
12 // You may obtain a copy of the License at
13 //
14 // http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
15 //
16 // Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
17 // distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
18 // WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
19 // See the License for the specific language governing permissions and
20 // limitations under the License.
21 //
22 
23 
24 #include "BinaryDataEncoder.hpp"
26 #include "boost/filesystem.hpp"
28 #include <cstring>
29 
30 
31 using namespace pwiz::util;
32 using namespace pwiz::cv;
33 using namespace pwiz::msdata;
34 namespace bfs = boost::filesystem;
35 
36 
37 ostream* os_ = 0;
38 
39 
40 double sampleData_[] =
41 {
42  200.00018816645022000000, 0.00000000000000000000,
43  200.00043034083151000000, 0.00000000000000000000,
44  200.00067251579924000000, 0.00000000000000000000,
45  200.00091469135347000000, 0.00000000000000000000,
46  201.10647068550810000000, 0.00000000000000000000,
47  201.10671554643099000000, 0.00000000000000000000,
48  201.10696040795017000000, 0.00000000000000000000,
49  201.10720527006566000000, 0.00000000000000000000,
50  201.10745013277739000000, 908.68475341796875000000,
51  201.10769499608537000000, 1266.26928710937500000000,
52  201.10793985998967000000, 1258.11450195312500000000,
53  201.10818472449023000000, 848.79339599609375000000,
54  201.10842958958708000000, 0.00000000000000000000,
55  201.10867445528024000000, 0.00000000000000000000,
56  201.10891932156963000000, 0.0000000000000000000,
57  200, 0,
58  300, 1,
59  400, 10,
60  500, 100,
61  600, 1000,
62 };
63 
64 
65 const int sampleDataSize_ = sizeof(sampleData_)/sizeof(double);
66 
67 
68 // regression test strings
69 const char* sampleEncoded32Big_ = "Q0gADAAAAABDSAAcAAAAAENIACwAAAAAQ0gAPAAAAABDSRtCAAAAAENJG1IAAAAAQ0kbYgAAAABDSRtyAAAAAENJG4JEYyvTQ0kbkkSeSJ5DSRuiRJ1DqkNJG7JEVDLHQ0kbwgAAAABDSRvSAAAAAENJG+IAAAAAQ0gAAAAAAABDlgAAP4AAAEPIAABBIAAAQ/oAAELIAABEFgAARHoAAA==";
70 const char* sampleEncoded32Little_ = "DABIQwAAAAAcAEhDAAAAACwASEMAAAAAPABIQwAAAABCG0lDAAAAAFIbSUMAAAAAYhtJQwAAAAByG0lDAAAAAIIbSUPTK2NEkhtJQ55InkSiG0lDqkOdRLIbSUPHMlREwhtJQwAAAADSG0lDAAAAAOIbSUMAAAAAAABIQwAAAAAAAJZDAACAPwAAyEMAACBBAAD6QwAAyEIAABZEAAB6RA==";
71 const char* sampleEncoded64Little_ = "/xedigEAaUAAAAAAAAAAAIV5fYYDAGlAAAAAAAAAAACkK16CBQBpQAAAAAAAAAAAXy4/fgcAaUAAAAAAAAAAAK4HNjVoI2lAAAAAAAAAAACrvLg2aiNpQAAAAAAAAAAAnMM7OGwjaUAAAAAAAAAAAIIcvzluI2lAAAAAAAAAAABax0I7cCNpQAAAAGB6ZYxAJcTGPHIjaUAAAADAE8mTQOUSSz50I2lAAAAAQHWok0CYs88/diNpQAAAAOBYhopAP6ZUQXgjaUAAAAAAAAAAANvq2UJ6I2lAAAAAAAAAAABpgV9EfCNpQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaUAAAAAAAAAAAAAAAAAAwHJAAAAAAAAA8D8AAAAAAAB5QAAAAAAAACRAAAAAAABAf0AAAAAAAABZQAAAAAAAwIJAAAAAAABAj0A=";
72 const char* sampleEncoded64Big_ = "QGkAAYqdF/8AAAAAAAAAAEBpAAOGfXmFAAAAAAAAAABAaQAFgl4rpAAAAAAAAAAAQGkAB34/Ll8AAAAAAAAAAEBpI2g1NgeuAAAAAAAAAABAaSNqNri8qwAAAAAAAAAAQGkjbDg7w5wAAAAAAAAAAEBpI245vxyCAAAAAAAAAABAaSNwO0LHWkCMZXpgAAAAQGkjcjzGxCVAk8kTwAAAAEBpI3Q+SxLlQJOodUAAAABAaSN2P8+zmECKhljgAAAAQGkjeEFUpj8AAAAAAAAAAEBpI3pC2erbAAAAAAAAAABAaSN8RF+BaQAAAAAAAAAAQGkAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBywAAAAAAAP/AAAAAAAABAeQAAAAAAAEAkAAAAAAAAQH9AAAAAAABAWQAAAAAAAECCwAAAAAAAQI9AAAAAAAA=";
73 const char* sampleEncoded32LittleZlib_ = "eJzjYfBwZgACGSitA6VtoLSTtCeYDoLSSVC6CEo3AenL2skuk4D0PI95LouA9CrnuS6bgPRxoxCXQ1B1l6D0IyjNADWfgWEakG6wZ2A4AaQVHBkYfgHpE04MDGIuDAxVLgB7LB3q";
74 const char* sampleEncoded32BigZlib_ = "eJxz9mDgYQACZw8GGSitA6VtwLSntBOUDoLSSVC6CEo3uSRrXwbSk1zmecwD0otc5jqvAtKbXEKMjgPpQ1B1l6D0I6j5YOA8jYHBvgFIn2BgcFQA0r8YGJyAbBcxIK5iYAAAfLkd6g==";
75 const char* sampleEncoded64LittleZlib_ = "eJz7Lz63i5Eh04EBClora9uYkfhLtOOaWJH48Xr2dexI/HXsZqYZygj+6j07zLKQ+HMOW1vkIPGbZPZb5iHxo447WRdA+AlVqT0OqkeO2RRB+AeET052eCrkbVcC4TuUrpjsMGPzefsyCP9BRFuXg/2yEMcKJPNuv7rpVIXEz2yMd6lB4kNFUfkHiqD8D/YQuhLKV4HQDvVQfiSEPtAEFe93AACmsz1+";
76 const char* sampleEncoded64BigZlib_ = "eJxzyGRg7Jor/p8BChwyGZjbaitbkfisTXHaS5D47HX2evEIvnKGqRn7OiR+ltmOPauR+DkW1ofnIPHzLPfLNCHxC6ydjkc59KRWJUD4RTbHjqg6TD4pfADCL7HzFnrqMHlFqQOEX2Z/fvMMh662iAcQfoVjyDJ7JPOqnG6+uo3Er3GJb8xEcj8KcCg6AKbtP0D5lVBaBUrXO0DoSCi/CaLeoR8iDgC0Qj1+";
77 
78 
79 
80 const char* regressionTest(const BinaryDataEncoder::Config& config)
81 {
82  if (config.precision == BinaryDataEncoder::Precision_32 &&
83  config.byteOrder == BinaryDataEncoder::ByteOrder_LittleEndian &&
84  config.compression == BinaryDataEncoder::Compression_None)
86 
87  if (config.precision == BinaryDataEncoder::Precision_32 &&
88  config.byteOrder == BinaryDataEncoder::ByteOrder_BigEndian &&
89  config.compression == BinaryDataEncoder::Compression_None)
90  return sampleEncoded32Big_;
91 
92  if (config.precision == BinaryDataEncoder::Precision_64 &&
93  config.byteOrder == BinaryDataEncoder::ByteOrder_LittleEndian &&
94  config.compression == BinaryDataEncoder::Compression_None)
96 
97  if (config.precision == BinaryDataEncoder::Precision_64 &&
98  config.byteOrder == BinaryDataEncoder::ByteOrder_BigEndian &&
99  config.compression == BinaryDataEncoder::Compression_None)
100  return sampleEncoded64Big_;
101 
102  if (config.precision == BinaryDataEncoder::Precision_32 &&
103  config.byteOrder == BinaryDataEncoder::ByteOrder_LittleEndian &&
104  config.compression == BinaryDataEncoder::Compression_Zlib)
106 
107  if (config.precision == BinaryDataEncoder::Precision_32 &&
108  config.byteOrder == BinaryDataEncoder::ByteOrder_BigEndian &&
109  config.compression == BinaryDataEncoder::Compression_Zlib)
111 
112  if (config.precision == BinaryDataEncoder::Precision_64 &&
113  config.byteOrder == BinaryDataEncoder::ByteOrder_LittleEndian &&
114  config.compression == BinaryDataEncoder::Compression_Zlib)
116 
117  if (config.precision == BinaryDataEncoder::Precision_64 &&
118  config.byteOrder == BinaryDataEncoder::ByteOrder_BigEndian &&
119  config.compression == BinaryDataEncoder::Compression_Zlib)
121 
122  throw runtime_error("[BinaryDataEncoderTest::regressionTest()] Untested configuration.");
123 }
124 
125 
127 {
128  if (os_)
129  *os_ << "testConfiguration: " << config << endl;
130 
131  // initialize scan data
132 
133  vector<double> binary(sampleDataSize_);
134  copy(sampleData_, sampleData_+sampleDataSize_, binary.begin());
135 
136  if (os_)
137  {
138  *os_ << "original: " << binary.size() << endl;
139  *os_ << setprecision(20) << fixed;
140  copy(binary.begin(), binary.end(), ostream_iterator<double>(*os_, "\n"));
141  }
142 
143  // instantiate encoder
144 
145  BinaryDataEncoder encoder(config);
146 
147  // encode
148 
149  string encoded;
150  encoder.encode(binary, encoded);
151 
152  if (os_)
153  *os_ << "encoded: " << encoded.size() << endl << encoded << endl;
154 
155  // regression testing for encoding
156 
157  unit_assert(encoded == regressionTest(config));
158 
159  // decode
160 
161  vector<double> decoded;
162  encoder.decode(encoded, decoded);
163 
164  if (os_)
165  {
166  *os_ << "decoded: " << decoded.size() << endl;
167  copy(decoded.begin(), decoded.end(), ostream_iterator<double>(*os_, "\n"));
168  }
169 
170  // validate by comparing scan data before/after encode/decode
171 
172  unit_assert(binary.size() == decoded.size());
173 
174  const double epsilon = config.precision == BinaryDataEncoder::Precision_64 ? 1e-14 : 1e-5 ;
175 
176  for (vector<double>::const_iterator it=binary.begin(), jt=decoded.begin();
177  it!=binary.end(); ++it, ++jt)
178  {
179  unit_assert_equal(*it, *jt, epsilon);
180  }
181 
182  if (os_) *os_ << "validated with epsilon: " << fixed << setprecision(1) << scientific << epsilon << "\n\n";
183 }
184 
185 
186 void test()
187 {
189 
190  config.precision = BinaryDataEncoder::Precision_32;
191  config.byteOrder = BinaryDataEncoder::ByteOrder_LittleEndian;
192  testConfiguration(config);
193 
194  config.precision = BinaryDataEncoder::Precision_32;
195  config.byteOrder = BinaryDataEncoder::ByteOrder_BigEndian;
196  testConfiguration(config);
197 
198  config.precision = BinaryDataEncoder::Precision_64;
199  config.byteOrder = BinaryDataEncoder::ByteOrder_LittleEndian;
200  testConfiguration(config);
201 
202  config.precision = BinaryDataEncoder::Precision_64;
203  config.byteOrder = BinaryDataEncoder::ByteOrder_BigEndian;
204  testConfiguration(config);
205 
206  config.precision = BinaryDataEncoder::Precision_32;
207  config.byteOrder = BinaryDataEncoder::ByteOrder_LittleEndian;
208  config.compression = BinaryDataEncoder::Compression_Zlib;
209  testConfiguration(config);
210 
211  config.precision = BinaryDataEncoder::Precision_32;
212  config.byteOrder = BinaryDataEncoder::ByteOrder_BigEndian;
213  config.compression = BinaryDataEncoder::Compression_Zlib;
214  testConfiguration(config);
215 
216  config.precision = BinaryDataEncoder::Precision_64;
217  config.byteOrder = BinaryDataEncoder::ByteOrder_LittleEndian;
218  config.compression = BinaryDataEncoder::Compression_Zlib;
219  testConfiguration(config);
220 
221  config.precision = BinaryDataEncoder::Precision_64;
222  config.byteOrder = BinaryDataEncoder::ByteOrder_BigEndian;
223  config.compression = BinaryDataEncoder::Compression_Zlib;
224  testConfiguration(config);
225 }
226 
227 
228 void testBadFile(const string& filename)
229 {
230  if (os_) *os_ << "testBadFile: " << filename << flush;
231 
232  size_t filesize = 0;
233 
234  try
235  {
236  filesize = (size_t) bfs::file_size(filename);
237  }
238  catch (exception&)
239  {
240  cerr << "\nUnable to find file " << filename << endl;
241  return;
242  }
243 
244  if (os_) *os_ << " (" << filesize << " bytes)\n";
245 
246  unit_assert(filesize%sizeof(double) == 0);
247 
248  // read data from file into memory
249 
250  vector<double> data(filesize/sizeof(double));
251  ifstream is(filename.c_str(), ios::binary);
252  is.read((char*)&data[0], filesize);
253 
254  // set configuration to produce the error
255 
257 
258  if (filename.find("BinaryDataEncoderTest.bad.bin")!=string::npos)
259  {
260  // zlib compression encoding error with this configuration
261  config.precision = BinaryDataEncoder::Precision_32;
262  config.byteOrder = BinaryDataEncoder::ByteOrder_LittleEndian;
263  config.compression = BinaryDataEncoder::Compression_Zlib;
264  }
265 
266  // encode and decode
267 
268  BinaryDataEncoder encoder(config);
269  string encoded;
270  encoder.encode(data, encoded);
271 
272  vector<double> decoded;
273  encoder.decode(encoded, decoded);
274 
275  // verify
276 
277  unit_assert(decoded.size() == data.size());
278  for (size_t i=0; i<decoded.size(); i++)
279  unit_assert(decoded[i] == data[i]);
280 }
281 
282 
283 int main(int argc, char* argv[])
284 {
285  TEST_PROLOG(argc, argv)
286 
287  try
288  {
289  vector<string> filenames;
290 
291  for (int i=1; i<argc; i++)
292  {
293  if (!strcmp(argv[i],"-v")) os_ = &cout;
294  else if (bal::starts_with(argv[i], "--")) continue;
295  else filenames.push_back(argv[i]);
296  }
297 
298  if (os_) *os_ << "BinaryDataEncoderTest\n\n";
299  test();
300  for_each(filenames.begin(), filenames.end(), testBadFile);
301 
302  }
303  catch (exception& e)
304  {
305  TEST_FAILED(e.what())
306  }
307  catch (...)
308  {
309  TEST_FAILED("Caught unknown exception.")
310  }
311 
313 }
314 
315